Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

Het Regeerakkoord42 Stuk 133 (2014-2015) - Nr. 1
Vlaams Parlement

.4. De werkingsmiddelen in het leerplichtonderwijs evalueren Momenteel evalueert men het financieringsmechanisme in het gewoon basis- en secundair onderwijs op twee manieren. Het lopende OBPWO-onderzoek gaat na of de scholen de middelen aanwenden volgens de uitgangspunten en doelstellingen van het decreet. Men onderzoekt de factoren die bijdragen tot de verschillen in werkingsmiddelen, in hun relatie tot de behoefte aan en de aanwending van werkingsmiddelen. De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar van 2015 verwacht. Tegelijkertijd voert het Rekenhof een audit uit van de toekenning en aanwending van de werkingsmiddelen van het gewoon basis- en secundair onderwijs.

De werkingsmiddelen evolueren naar een basistoelage die voor elke leerling gelijk is op basis van het onderwijsniveau (kleuter, lager, secundair) en de studierichting. In het officieel onderwijs blijf ik voorzien, als gevolg van de verplichting tot het aanbieden van verschillende levensbeschouwelijke vakken en de vrije keuze, in een bijkomende toelage.

Ik zal voorafgaand aan de wijzigingen aan het financieringssysteem, in ruime mate overleg plegen met alle onderwijsactoren.

3.5. Het aanbod en de financiering in het hoger onderwijs bijsturen Vertrekkende van de resultaten van de evaluatie van de financiering van het hoger onderwijs, wil ik het financieringssysteem aanpassen en transparanter maken, onder andere door een grondige evaluatie van de puntengewichten.

Ik wil ook meer synergie met het wetenschapsbeleid realiseren en de verschillende financieringsstromen, zoals het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) of de aanvullende onderzoeksmiddelen voor de universiteiten, beter op elkaar afstemmen. Waar mogelijk zal ik ook binnen onderwijs synergie met industrie en bedrijfswereld stimuleren.

site by Lunatis